Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Sora Container Service

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle colportageovereenkomsten tussen SORA Container Service B.V. – hierna SORA – en particulieren.

1. De formaliteiten aangaande de reiniging

1.1 Om uw container voor de reiniging te herkennen, ontvangt u binnen één maand na ingangsdatum van deze overeenkomst enkele SORA-stickers. Deze stickers dient u voldoende waarneembaar op uw container(s) aan te brengen. Indien u een nieuwe set stickers wenst te ontvangen kunt u daarvoor contact opnemen met onze klantenservice.

1.2 Indien u gedurende de looptijd van de overeenkomst verhuist, dient u uw adreswijziging één maand van te voren te melden bij onze klantenservice. U ontvangt vervolgens – tenzij anders is verzocht – een schriftelijke bevestiging van uw adreswijziging. Indien uw nieuwe woonplaats buiten onze reinigingsregio valt, kunt u voor de resterende periode restitutie van reeds betaald abonnementsgeld aanvragen.

1.3 Voor aanvang van de reiniging dient de betreffende container leeg te zijn. Milieuwetgeving verbiedt het om bakolie, vet en uitwerpselen van dieren in dergelijke containers te deponeren. Indien daarvan toch sprake is geweest, kunnen en mogen wij de bewuste container niet reinigen.

1.4 Onze reinigingsservices worden op de door u aangegeven dag gereinigd tussen 08:30 en 19:00 uur. De betreffende container(s) dient dan ook tijdens de voornoemde tijdstippen aan de straatkant te staan.

1.5 Bijzondere weersomstandigheden kunnen meebrengen dat uw container(s) op de bewuste dag niet kan worden gereinigd. Hiervan is in ieder geval sprake indien het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) een weeralarm heeft afgegeven. Indien reiniging daarna op korte termijn niet meer mogelijk wordt geacht, vindt zo snel mogelijk gedeeltelijke restitutie plaats.

2. De vergoeding

2.1 De abonnementskosten worden door middel van automatische incasso van het door u opgegeven rekeningnummer afgeschreven. Hier is uiteraard uw toestemming voor vereist. Bij het aangaan van deze overeenkomst machtigt u SORA dan ook om over te gaan tot het automatisch incasseren van het abonnementsgeld.

2.2 Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt dan éénmalig in de gelegenheid gesteld om binnen veertien dagen alsnog aan uw betalingsverplichting te voldoen. Na verstrijking van deze termijn is SORA gerechtigd om rechtsmaatregelen te treffen waarvan de kosten bij u in rekening kunnen worden gebracht.

2.3  Hoewel SORA er naar streeft haar tarieven niet te verhogen, bent u na een eventuele tariefsverhoging altijd gerechtigd om de overeenkomst te beëindigden.

3. Annuleren van de overeenkomst

3.1 Na het afsluiten van deze overeenkomst heeft u veertien dagen bedenktijd. Opzeggen tijdens deze periode is geheel kosteloos. Tijdens
deze periode hoeft u ook nog niet te betalen. Indien u de overeenkomst wilt opzeggen, raden wij u aan om dat dan ook per aangetekende
brief of per E-mail naar opzeggen@soracontainerservice.nl en binnen de bedenktermijn te doen. Hierbij is de datum van bezorging van de
opzeggingsbrief leidend. U kunt voor de opzegging gebruik maken van de opzeggingsbrief op www.soracontainerservice.nl/voorwaarden.nl

4. Beëindigen van de overeenkomst

4.1 De looptijd van deze overeenkomst is een jaar. Na verstrijking van deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor
onbepaalde tijd. In de laatstbedoelde periode is de overeenkomst steeds opzegbaar tegen een opzegtermijn van een maand. Voor het
opzeggen kunt u de opzegbrief downloaden via deze link en stuurt u deze per aangetekende post
of per E-mail naar opzeggen@soracontainerservice.nl.

4.2  Indien en voor zover na de opzegging van de overeenkomst blijkt dat u meer heeft betaald dan dat u verschuldigd was, zal SORA het verschil binnen 30 dagen terugbetalen.

4.3 Op deze overeenkomst en algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en is enkel de Rechtbank Utrecht bevoegd om te oordelen over geschillen.

SORA Container Service B.V., Bergweg 159-A 3707 AC Zeist,  tel: 0346 74 51 33, info@soracontainerservice.nl